Struktura Oświaty Powiatowej

Oświata Powiatowa w Otwocku
tel. 022 779-29-52
fax.022  779-40-69


 1. Pani Hanna Majewska-Smółka
  Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku
  pok. 2a
  tel: 022 779 29 52
 2. Pani Krystyna Bakońska
  Główna Księgowa Oświaty Powiatowej
  pok. 4
  tel: 022 779 29 52 wew. 141
 3. Pani Małgorzata Zalewska
  Zastępca Głównej Księgowej Oświaty Powiatowej
  pok. 4
  tel: 022 779 29 52 wew. 142
 4. Pani Anna Łukaszczuk
  Kierownik Działu Płac
  pok. 3
  tel: 022 779 29 52 wew. 131

Czytaj więcej...

Zakres działania Oświaty Powiatowej obejmuje:

 1. Zadania organu prowadzącego wobec powiatowych jednostek oświatowych zastrzeżone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.) i ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674 z późn. zm.).
 2. Obsługę finansowo - księgową szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki.
 3. Prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej dla pracowników jednostek oświatowych a także innych jednostek organizacyjnych powiatu.

Czytaj więcej...