Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CLXVIII/106/09
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 03.03.2009 r.
Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  w  szkołach i placówkach  oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Otwocki.


§ 1

 1. Dyrektorzy szkół i placówek opracowują na każdy rok szkolny roczny plan doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej, wynikający z programu rozwoju szkoły lub placówki, w szczegółowym podziale na:
  1. priorytetowe indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  2. formy i tematy szkoleń rad pedagogicznych.

§ 2

 1. Plany, o których mowa w § 1 dyrektorzy szkół i placówek składają do Oświaty Powiatowej w terminie do 15 października danego roku.
 2. Nauczyciele ubiegający się o indywidualne dofinansowanie doskonalenia zawodowego składają wniosek, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z dokumentami wymienionymi w § 3  do Oświaty Powiatowej w  terminach:
  1. do 30 października,
  2. do 15 marca.

§ 3

 1. Do wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 należy dołączyć:
  1. oświadczenie woli stanowiące  Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  2. oryginał uiszczenia wpłaty za daną formę doskonalenia zawodowego przez nauczyciela,
  3. skierowanie dyrektora szkoły lub placówki na daną formę doskonalenia zawodowego  nauczyciela, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, o ile zostało wydane.

§ 4

 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się na:
  1. dofinansowanie doskonalenia nauczycieli skierowanych przez dyrektora na daną formę dokształcania,
  2. dofinansowanie szkoleń, kursów, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  3. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia wynikających z potrzeb edukacyjnych,
  4. szkolenie rad pedagogicznych.

§ 5

 1. Podziału środków wyodrębnionych w budżecie Oświaty Powiatowej, przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonuje komisja powoływana corocznie przez Przewodniczącego Zarządu w składzie:
  1. Dyrektor Oświaty Powiatowej ? jako przewodniczący.
  2. Przedstawiciel kadry kierowniczej szkół ponadgimnazjalnych.
  3. Przedstawiciel kadry kierowniczej  placówek kształcenia specjalnego.
  4. Przedstawiciele działających związków zawodowych.
  5. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.
 2. Przewodniczący organizuje pracę komisji i zwołuje jej posiedzenia.
 3. Komisja opracowuje plan dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki ? na każdy rok budżetowy.
 4. Z każdego posiedzenia komisji sporządzany jest protokół potwierdzony podpisami członków komisji.

§ 6

 1. Komisja, o której mowa w § 5 obraduje 2 razy w każdym roku szkolnym.
 2. Komisja dokonuje podziału środków na dofinansowanie doskonalenia w terminie do końca listopada i do końca marca.
 3. Komisja może przyznać dofinansowanie, na dany semestr lub cały rok szkolny.
 4. Komisja przyznaje dofinansowanie na doskonalenie w zakresach uwzględnionych w szkolnych  rocznych  planach doskonalenia zawodowego.
 5. Komisja, w miarę posiadanych środków, decyduje o wysokości przyznanego dofinansowania, które może wynieść 100%.

§ 7

 1. Dofinansowanie doskonalenia realizowane jest w formie sfinansowania bądź refundacji, z  wyjątkiem doskonalenia rad pedagogicznych.
 2. Sfinansowanie bądź refundacja kosztów doskonalenia może być dokonana, w miarę posiadanych środków, jednorazowo lub w ratach.

§ 8

 1. W przypadku rozwiązania umowy o pracę na własną prośbę w okresie 5 lat od daty uzyskania dofinansowania, nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty otrzymanego dofinansowania.
 2. Oświadczenie o wywiązaniu się ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, nauczyciel podpisuje i dołącza do wniosku o przyznanie dofinansowania.

 

Załączniki:

 
<